Energi och miljö

  • Energisamordnare. Från att formulera energimål till att säkerställa att byggnaden och dess tekniska system uppfyller ställda krav. Att med en bred kompetens om såväl byggnadsteknik som dess tekniska system använda olika simuleringsprogram för att verifiera byggnadens totala energiprestanda. Som energisamordnare säkerställer man att projektet uppfyller eventuellt ställda krav på energicertifiering (t ex Green Building, LEED etc).
  • Energiutredningar som grund för val av tekniska system och utformning av byggnaden.
  • Livscykelkostnadsanalyser och LCA-studier som grund för systemval och fortsatt projektering.
  • LCA-studier
  • Energieffektivisering av befintliga fastigheter inklusive framtagande av tekniska underlag för upphandling av entreprenörer samt agerar projektledare vid projektets genomförande.

Miljöcertifiering

  • LEED. I LEED-projekt utförs en tidig analys gällande vilka poäng som är relevanta att uppnå i de credits som berör tekniska system. På så sätt kan projektets mål avseende LEED-betyg nås på ett kostnadseffektivt sätt. I rollen som Commissioning Authority (CxA), tar vi fram de funktionskrav som krävs för att byggnaden skall uppnå beställarens övergripande projektkrav. Därefter utarbetas en arbetsgång som tydliggör hur entreprenörer och projektörer ska säkerställa att funktionskraven för byggnadens tekniska system uppfylls med beräkningar, egenkontroller, provningar etc. Därutöver granskar vi dokumentation, utför platsbesök och medverkar vid utbildning av drift- och underhållspersonal. Krav, tillvägagångssätt och resultat sammanställs i den dokumentation som krävs för att uppfylla LEED Fundamental Commissioning och Enhanced Commissioning.
  • Miljöbyggnad. Som miljösamordnare i miljöbyggnadsprojekt utarbetar vid tidigt en plan för hur byggnaden på ett kostnadseffektivt sätt skall uppnå det betyg som eftersträvas. Nyckelfrågor identifieras och tydliga checklistor tas fram med krav på konsulter och entreprenörer som medför en effektiv certifieringsprocess där resultatet blir mer än en ”pappersprodukt”. Vi har erfarenhet av både kontor och bostäder och var miljösamordnare för den första byggnaden som certifierades enligt Miljöbyggnad i Göteborg. Jimmy, Axel och Kristina är alla certifierade i Miljöbyggnad.
  • Green Building. Vi tar fram de energiberäkningar och underlag som krävs och sammanställer en ansökan för beställarens räkning. Green Building-projektet påbörjas generellt med att vi utför en grundlig energianalys av byggnaden och redovisar de åtgärder som är kostnadseffektiva ur LCC-synpunkt. Då dessa ofta utgör en besparing som är större än 25%, kan analysen sedan ligga till grund för en Green Building-certifiering.
  • BREEAM. I arbetet med BREEAM-certifering tar vi fram kravspecifikationer för projektörer, samordnar miljöcertifieringsarbetet och sammanställer den dokumentation som krävs för att BREEAM-assessor skall kunna utvärdera byggnaden. Vi utför också de energisimuleringar som krävs för att redovisa byggnadens procentuella förbättring avseende energiprestanda gentemot den lokala bygglagstiftningens normbyggnad. Energisimuleringen kan också användas som ett verktyg under projektets gång för att säkerställa att förbättringen i energiprestanda ger upphov till de poäng som antagits i Ene 1 Energy Efficiency.
  • Som medlem i Swedish Green Building Council medverkar GICON till den fortsatta utvecklingen av miljöcertifieringsarbetet i Sverige. Vi ingår även som granskare av Miljöbyggnadsansökningar.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: