Energi, miljö och inneklimat

Vårt arbete inom energi- och miljöfrågor utgår från devisen ”byggnaden som system”. Det innebär att vi beaktar samspelet mellan byggnadens form och orientering, klimatskalets utformning och funktionen hos de tekniska systemen. Vi väger också in förutsättningar för lokal energiproduktion, de framtida brukarnas beteende, krav på framtida flexibilitet, inneklimatkrav m.m. På så sätt skapas den bästa helhetslösningen och suboptimering av delsystem undviks.

Tjänster för alla typer av fastigheter och projekt

Vi har ett stort tjänsteutbud inom energi-, miljö- och inneklimatfrågor där vi arbetar med både nyproduktion samt befintliga byggnader och har erfarenhet av såväl bostäder som kommersiella lokaler. Vi arbetar också med större fastighetsbestånd, hela stadsdelar och kommuner i olika typer av energifrågor. Vårt energiarbete omfattar allt från energieffektivisering av befintliga fastigheter till systemoptimering och hela energikoncept vid nyproduktion. Vi följer kontinuerligt upp våra genomförda projekt för att säkerställa att de lösningar vi rekommenderar fungerar även i praktiken. Vår kompetens inom projektering av både VVS samt el- och teletekniska system säkerställer att de lösningar vi föreslår är robusta och genomförbara. Vid behov kan vi även projektera och handla upp entreprenörer för genomförande av de föreslagna åtgärderna.

Stor kompetens inom miljö- och inneklimatfrågor

Inom miljöområdet arbetar vi med flera olika miljöcertifieringssystem och medverkar som medlem i Swedish Green Building Council till den fortsatta utvecklingen av miljöcertifieringsarbetet i Sverige. Utöver att hantera och samordna certifieringsprocessen kan vi också utföra de beräkningar och analyser som krävs för att styrka olika indikatorer, t.ex. energiberäkningar, olika typer av inneklimatanalyser, livscykelanalyser (LCA) m.m.

Nedan kan du läsa mer om några av de tjänster vi erbjuder inom energi. Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så skräddarsyr vi en tjänst till ert projekt.

GICON E+

GICON E+ är ett arbetssätt för framtagande av programhandlingar eller koncept för tekniska system, energi- och miljöprestanda i byggnader. Många års arbete med energi- och miljöfrågor har gett oss möjlighet att utveckla ett arbetssätt med fokus på tydlig styrning mot högt satta energi- och miljömål, god ekonomistyrning och en slutprodukt med hög kvalitet.

GICON E+ utgår från ett rationellt synsätt där funktionskraven utgör grunden för ett programarbete i tidigt skede i tät samverkan med beställare och arkitekt. De ekonomiska förutsättningarna finns med från start och ekonomi- och kostnadsstyrning är en naturlig del av processen. Systemval sker med syfte att optimera byggnaden i sin helhet, med avseende på kvalitet, estetik och den målsättning som finns i projektet, t.ex. energiprestanda, koldioxidavtryck, miljöcertifiering etc.

Vi levererar en teknisk programbeskrivning där de grundläggande kraven i projektet framgår tillsammans med de förutsättningar som krävs för att nå målen. Kritiska faktorer rörande byggnadens utformning (orientering, solskydd, fönsterandel etc.), tekniska system, energiförsörjning, förväntad energiprestanda, koldioxidutsläpp redovisas tydligt. Vid önskemål anpassas redovisningsformen och leveransen från oss kan utöver den tekniska beskrivningen också omfatta visuellt pedagogiskt material att använda i kommunikation med en icke-teknisk publik.

 • Målformulering och kravställning
  Funktionskraven utgör grunden för hur byggnaden ska utformas. Vi hjälper till att ställa funktionskrav som motsvarar beställarens vision för att säkerställa att den färdiga produkten uppfyller förväntningarna.
 • Totaloptimering – byggnaden som system
  Byggnaden i sin helhet betraktas som ett system där alla delar, från placeringen på tomten och utformningen av klimatskalet, till de tekniska systemen och de framtida brukarnas beteende, samspelar. På så sätt skapas den bästa och mest effektiva helhetslösningen.
 • Systemintegration
  Genom att börja arbetet i ett tidigt skede kan tekniska lösningar integreras med varandra och med arkitektoniska element i byggnaden, vilket skapar ekonomiska och estetiska mervärden.
 • Ekonomi och gröna finansieringslösningar
  Medvetna val och ekonomistyrning säkerställer att onödiga merkostnader undviks. God energi- och miljöprestanda skapar möjlighet att använda sig av kostnadseffektiva gröna finansieringslösningar. Vi hjälper till att balansera investeringskostnad, driftkostnader och energiprestanda och tar fram kostnadskalkyler och underlag för grön finansiering.

Systemvalsanalyser

Systemvalsanalyser är ett effektivt verktyg för att säkerställa att den bästa installationstekniska eller byggnadsfysikaliska lösningen väljs utifrån de krav och önskemål som finns på den framtida byggnaden.

I en systemvalsanalys presenteras olika installationstekniska och/eller byggnadsfysikaliska systemlösningar samt deras olika påverkan på faktorer som investeringskostnad, driftnetto, energianvändning, primärenergital, ytanvändning för teknikutrymmen och schakter m.m.

Även andra nyckeltal som livscykelkostnader (LCC), fossilbränsleanvändning eller miljöpåverkan under livscykeln, kan tas fram beroende på fokus och önskemål i det aktuella projektet.

De system som föreslås och analyseras baseras alltid på de funktionskrav som finns för t.ex. inneklimat, framtida flexibilitet, energiprestanda etc. På så sätt säkerställs att inga systemval som inte uppfyller projektkraven görs och att den bästa systemlösningen för det aktuella objektet väljs.

Energiberäkning och energisimulering

Energisimuleringar genomförs för att beräkna en planerad byggnads energiprestanda eller med syfte att analysera effekterna av olika systemval eller energibesparingspotential hos olika energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader. Simuleringar är också ett kraftfullt verktyg även för analyser av t.ex. energiflöden mellan byggnader i större fastighetsbestånd.

Vi utför energisimuleringar med IDA ICE, ett avancerat simuleringsverktyg för detaljerade dynamiska studier av energiprestanda och inneklimat och utför energiberäkningar för både små och stora fastigheter.

Vid energiberäkning i samband med bygglov skapar vi, med hjälp av arkitektens underlag och uppgifter om byggnadsdelarnas termiska egenskaper (U-värden hos t.ex. väggar, golv och fönster), en modell av den planerade byggnaden. Energiprestandan beräknas sedan med klimatdata för den ort där byggnaden ska byggas. Vi redovisar också de krav som finns på byggnaden i BBR eller eventuellt miljöcertifieringssystem och hur byggnadens energiprestanda blir i förhållande till dessa.

I tidiga skeden kan motsvarande metodik användas för att analysera hur energiprestandan påverkas om t.ex. byggnadens placering på tomten, väggarnas tjocklek eller fönstrens U-värde förändras. Genom denna typ av parameterstudier kan kritiska parametrar identifieras, vilket kan vara värdefullt då t.ex. en mycket låg energianvändning är målet.

Energiutredning och energieffektivisering

Vi utför utredningar av energiprestanda i allt från hela byggnadsbestånd till enskilda byggnader eller enskilda tekniska system. Genom att analysera nuvarande energiprestanda identifieras områden med förbättringspotential vilket medför att arbetet med att minska energibehov, miljöpåverkan och kostnader underlättas.

I samband med utredningen tas konkreta åtgärdsförslag innehållande kostnads-, energi- och CO2-besparingskalkyler fram efter önskemål. Möjlighet finns också att skapa åtgärdspaket som utvärderas efter total investering och energibesparing. Vi utför även livscykelkostnadskalkyler (LCC), gör livscykelanalyser (LCA) samt utvärderingar av fossilbränsleanvändning, CO2-utsläpp etc.

Grön finansiering och energistöd

Ett sänkt driftnetto skapat genom god energiprestanda kan möjliggöra alternativa finansieringslösningar som medför en lägre kapitalkostnad och möjlighet att minimera merinvesteringen en grön byggnad kan innebära. Gröna byggnader eller lösningar kan också kvalificera projekt för olika typer av statligt stöd. Vi utför beräkningar, gör kalkyler och hjälper till att ta fram de underlag som behövs för gröna lån eller olika typer av energistöd.

Energideklarationer

En energideklaration är ett dokument som ger en god överblick över en byggnads fastighetsenergianvändning och möjliggör jämförelse mellan olika byggnaders energiprestanda. Hos oss finns certifierade energiexperter som utför energideklarationer för alla typer av fastigheter som omfattas av lagen om energideklaration.

I samband med utredningen kan också energiplaner och åtgärdsförslag för förbättrad energiprestanda tas fram efter önskemål.

Energi- och miljösamordning

Energi- och miljösamordning innebär att vi bevakar och samordnar alla aktiviteter som påverkar byggnadens energi- och miljöprestanda. Arbetet pågår från formulering av energi- och miljömål till säkerställande av att de krav som ställs initialt genomförs och att slutprodukten blir den avsedda.

Med start i målformulering och kravställning säkerställs att beställarens krav översätts i tekniska funktionskrav som matchar den önskade produkten. Byggnadens energibalans simuleras med marknadens ledande energisimuleringsprogram, nyckelfrågor identifieras och tydliga checklistor med krav på konsulter och entreprenörer tas fram. Vi arbetar med både bostäder och kommersiella lokaler som handelsfastigheter, kontor och skolor. I vissa projekt kan miljösamordning också innefatta samordning av kommunala miljökrav, där vi utgår från kommunens kravställning och formulerar checklistor, bevakar att kraven uppfylls, verifierar och sköter kommunikation med kommunen.

Miljöcertifiering

Miljöbyggnad

Som samordnare i miljöbyggnadsprojekt utarbetar vi tidigt en plan för hur byggnaden på ett kostnadseffektivt sätt skall uppnå det betyg som eftersträvas. Nyckelfrågor identifieras och tydliga checklistor tas fram med krav på konsulter och entreprenörer som medför en effektiv certifieringsprocess där resultatet blir mer än en ”pappersprodukt”.

Vi har erfarenhet av både kontor och bostäder och var miljösamordnare för den första byggnaden som certifierades enligt Miljöbyggnad i Göteborg. Jimmy, Axel och Kristina är alla certifierade i Miljöbyggnad. Utöver att själva utföra Miljöbyggnadscertifieringar så ingår GICON även i SGBCs granskargrupp där vi som oberoende part granskar andras Miljöbyggnadsansökningar för att se att samtliga krav uppfylls.

LEED

I LEED-projekt utförs en tidig analys gällande vilka poäng som är relevanta att uppnå i de credits som berör tekniska system. På så sätt kan projektets mål avseende LEED-betyg nås på ett kostnadseffektivt sätt. I rollen som Commissioning Authority (CxA) tar vi fram de funktionskrav som krävs för att byggnaden skall uppnå beställarens övergripande projektkrav. Därefter utarbetas en arbetsgång som tydliggör hur entreprenörer och projektörer ska säkerställa att funktionskraven för byggnadens tekniska system uppfylls med beräkningar, egenkontroller, provningar etc.

Vi granskar dokumentation, utför platsbesök och medverkar vid utbildning av drift- och underhållspersonal. Krav, tillvägagångssätt och resultat sammanställs i den dokumentation som krävs för att uppfylla LEED Fundamental Commissioning och Enhanced Commissioning.

BREEAM

I arbetet med BREEAM-certifering tar vi fram kravspecifikationer för projektörer, samordnar miljöcertifieringsarbetet och sammanställer den dokumentation som krävs för att BREEAM-assessor skall kunna utvärdera byggnaden. Vi utför också de energisimuleringar som krävs för att redovisa byggnadens procentuella förbättring avseende energiprestanda gentemot den lokala bygglagstiftningens normbyggnad. Energisimuleringen kan också användas som ett verktyg under projektets gång för att säkerställa att förbättringen i energiprestanda ger upphov till de poäng som antagits i Ene 1 Energy Efficiency.

Dessutom har GICON möjlighet att stötta projektgruppen genom att göra de beräkningar samt ta fram de bevis som krävs för merparten av indikatorerna relaterade till områdena Ledning och styrning, Hälsa och välmående, Energi, Vatten, Material och Föroreningar.

Green Building

I ett Green Building-projekt utför vi inledningsvis en grundlig energianalys av byggnaden och redovisar de åtgärder som är kostnadseffektiva ur LCC-synpunkt. Då dessa ofta utgör en besparing som är större än 25%, kan analysen sedan ligga till grund för en Green Building-certifiering.

Vi tar fram de underlag som krävs och sammanställer en ansökan för beställarens räkning.

Svanenmärkning

Svanenmärkningen är en välkänd och respekterad miljömärkning som idag är applicerbar på byggnader för att säkerställa en byggnad med sund inomhusmiljö och liten miljöpåverkan. I vår roll som samordnare för ett Svanenprojekt tar vi tidigt fram en plan för hur byggnaden så kostnadseffektivt som möjligt skall uppnå kraven. Nyckelfrågor identifieras och tydliga checklistor tas fram med krav på konsulter och entreprenörer som medför en effektiv certifieringsprocess. Utöver att samordna och vara ett stöd för projektgruppen utför GICON bland annat energisimuleringar och dagsljusanalyser i projektet.

WELL-certifiering

Utformningen av byggnaderna vi vistas i har därför en stor påverkan på vår hälsa, vårt välbefinnande och i förlängningen vår produktivitet. WELL är ett certifieringssystem som kombinerar byggbranschens bästa lösningar med evidensbaserade forskningsrön inom hälsa och välmående.

Certifieringssystemet WELL fungerar som ett ramverk med olika strategier för att införliva frågor rörande mänsklig hälsa i både projekterings-, bygg- och driftsfaserna. En WELL-certifierad byggnad utformas för att främja välmående, näringsintag, rörelse, sömn och produktivitet hos de människor som vistas i byggnaden. Certifieringen kan anpassas för att fungera för hela byggnader, med eller utan hyresgäster, samt för nya eller befintliga interiörer.

WELL är utformat för att fungera som ett människofokuserat komplement till miljöcertifieringssystem som t.ex. LEED och BREEAM. Vi hjälper till med registrering, planering och samordning av certifieringsprocessen för att säkerställa ett lyckat projekt.

Citylab

Citylab är en verktygslåda för stadsutvecklingsarbete med utgångspunkten att skapa en gemensam process som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling. Verktygslådan är utformad för att bidra till att skapa hållbara stadsdelar med hänsyn till både nationella mål och FNs hållbarhetsmål. Inkluderat finns handledning för arbete i ett tidigt planeringsskede, ett certifieringssystem med oberoende tredjepartsgranskning, ett nätverk för erfarenhetsutbyte samt olika typer av utbildningar. Vilka delar som används är valfritt och tillämpningen kan anpassas beroende på projektets karaktär.

Vi arbetar med hållbarhetsfrågor inom fysisk planering i stor och liten skala och kan både fungera som samordnare av hållbarhetsarbetet, ett stöd i processen och utföra olika typer av utredningar inom våra övriga expertområden.

Inneklimatanalyser

Att brukaren av en byggnad skall kunna använda byggnaden på avsett vis och dessutom vara nöjd och må bra i byggnaden är en självklarhet för oss. Vi på GICON är experter på att analysera inneklimatet och ge kostnadseffektiva lösningsförslag på allt från klimatskalets utformning, val solavskärmning till samtliga tekniska system.

Dagsljus

Dagsljus är något som alla människor behöver för att känna välbefinnande. Krav på dagsljus återfinns bland annat i Boverkets byggregler (BBR) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter men även i de flesta miljöcertifieringssystem så som Miljöbyggnad, LEED, BREEAM mm. För att säkerställa att dagsljuset uppfyller gällande krav bistår GICON arkitekten och beställaren med stöd från tidigare skeden och genom hela projekteringsprocessen. Vi använder oss av marknadens senaste programvaror för att göra dagsljussimuleringar och tydligt visualisera resultaten.

Beräkningar och simuleringar

Vi eftersträvar alltid att bidra till att skapa byggnader med låg energianvändning, utan att för den delen tumma på funktionskraven! En byggnad skall självklart kunna vara både energieffektiv och kunna erbjuda en hög komfort till brukaren.

Utgångspunkten i projekten är att se byggnaden som ett helt system som samverkar. För att utvärdera påverkan av olika tekniska system, alternativa fasadutformningar, olika typer av solavskärmning etc gör vi på GICON detaljerade analyser där vi kombinerar vår ingenjörsmässighet med avancerade simuleringsverktyg. Vi analyserar bland annat:

 • Termisk komfort i alla typer av byggnader och verksamheter, allt från kontor till mer komplexa miljöer så som laboratorier, atrium mm
 • Värme- och kylbehov samt framtagning av förslag till lämpliga kyl- och värmesystem för att erhålla god termisk komfort
 • Solvärmelast med förslag till lämplig solavskärmning
 • Luftrörelser i komplexa miljöer
 • Sol- och skuggstudier

Livscykelanalyser (LCA)

Vi utför livscykelanalyser och beräknar och redovisar miljö- och klimatpåverkan i samband med både nyproduktion och vid t.ex. effektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader. Miljö- eller klimatpåverkan ingår ofta också som ett urvalskriterium vid systemvalsanalyser där det används för att jämföra olika lösningars respektive livscykelpåverkan. Vi utför också de analyser som krävs för att redovisa stommens och grundens miljöpåverkan inom ramen för Miljöbyggnad.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: