Vi är ISO-certifierade

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi vill med kvalitets- och miljöansvar utforma uppdraget med omsorg och känsla för teknik och funktion. Uppdraget skall också utformas med beaktande av drifts- och anläggningskostnader. Slutprodukten skall utföras till belåtenhet och motsvara de krav, avsikter och förväntningar som uppdragsgivaren ställer på resultatet.

Alla uppdrag ska genomföras och levereras enligt avtalade tider och överenskommet pris.

Ovanstående uppnås bl a genom stort yrkeskunnande och ansvarskännande. Vi är lyhörda för utveckling av metoder och material.

Varje uppdrag skall resultera i en nöjd uppdragsgivare som med förtroende återkommer med nya uppdrag. Genomförda uppdrag vill vi ska utgöra referens för framtida tjänster.

Genom våra tjänster vill vi bidra till att våra kunder sparar energi i sina byggprojekt, till exempel genom miljöcertifiering. Vi ska skydda miljön och förebygga förorening genom att hantera avfall enligt gällande regler och resa på ett miljömässigt bra sätt.

Självklart ska vi följa aktuella miljölagar och andra krav som våra intressenter ställer på oss och vi har rutiner för att ständigt förbättra vårt ledningssystem och våra tjänster.

Arbetsmiljöpolicy

Företagets kompetens beror till stor del på att vi har personal som trivs på jobbet och vill utvecklas i sin yrkesroll. För att leva upp till detta genomför vi en rad aktiviteter på årsbasis; utvecklingssamtal, samråd i form av möten, kompetensutveckling och bemanningsplanering så att ingen har för hög eller för låg arbetsbelastning.

Vi genomför skyddsronder och riskbedömningar samt arbetar systematiskt för att se till att vi bibehåller en hälsosam och trevlig arbetsplats.

Ett av våra arbetsmiljömål är att utveckla våra medarbetare, för att nå målet finns handlingsplaner och aktiviteter som ska genomföras.

Vi tillåter inte någon kränkande särbehandling på grund av kön, sexuell läggning, trosuppfattning, ålder eller etnisk tillhörighet.

Vi ska självklart följa de arbetsmiljölagar och andra föreskrifter och krav som vi omfattas av och vi har rutiner för att ständigt förbättra vårt arbetsmiljöarbete samt rapportera olyckor och incidenter.

Certifikat i PDF (svenska)
Certifikat i PDF (engelska)

Låter det intressant?

Om du vill veta mer om hur vi arbetar med systematiskt förbättringsarbete kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss