Installationsledning

  • Kalkyler. Såväl överslagskalkyler i tidiga skeden som detaljerade kalkyler. Kalkylerna är ett viktigt verktyg vid analys av alternativa systemval, upprättande av projektets budget, upphandling av entreprenörer samt uppföljning av kostnader under produktionsfasen.
  • Projekteringsledning.
  • Upphandling av entreprenörer. Från upprättande av förfrågningsunderlag, utvärdering och nollning av anbud till upphandling.Vid avtalsformulering bistår vi byggherren med teknisk och ekonomisk rådgivning och lämpliga avtalstexter.
  • Granskning av handlingar ur teknisk-, kvalitets- och energisynvinkel.
  • Planering och genomförande av samordnade provningar.
  • Tidplanering. Vi delar in alla moment i installationsaktiviteter och tar fram de logiska kopplingarna mellan installationsaktiviteter och byggaktiviteter. Sedan tidsätter vi varje aktivitet enligt normtidslistorna för vvs och el som utgångspunkt. När hela projektet är uppbyggt i en digital modell börjar arbetet att effektivisera byggnadsprocessen så att sluttiden innehålls utan att arbetet behöver forceras och att avslutningsskedet med provningar och besiktning av systemen kan utföras på ett systematiskt vis.
  • Samordnade provningar av de tekniska systemen och kontroll att systemen fungerar energieffektivt enligt de krav som upprättades i systemhandlingsskedet.
  • Installationssamordning i projekteringsskedet, produktionsskedet och avslutningsskedet.
  • Entreprenadbesiktningar av VVS-tekniska system samt el- och teletekniska system.
  • Statusbesiktningar av de tekniska systemen inför ett fastighetsköp. Då ser vi oftast till teknisk status, energi- och miljöutvärdering och bedömd teknisk livslängd för byggnadens system.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: