Projektering

Från de allra
första skisserna.

Stort eller litet spelar ingen roll, vi anpassar vår projekteringsinsats efter det aktuella uppdragets förutsättningar och behov. Det kan handla om allt från rena funktionsentreprenader till utförandeentreprenader med krav på fullständig projektering.

Kravställning och förprojektering

Kravställning och förprojektering

Vi kommer ofta in i ett tidigt skede med fokus på kravställning och förprojektering.

Helst redan i skisstadiet, där de första idéerna växer fram kring klimatskal, klimatkrav, tekniska systems flexibilitet, energi- och miljöprofil samt beslutsunderlag för systemval med mera. Genom att redan initialt ta fram genomtänkta kravformuleringar kopplade till mätbara nyckeltal och kostnadskalkyler skapar vi rätt förutsättningar för uppföljningar under projektets gång.

För den tidiga projekteringsfasen erbjuder vi ett antal tjänster som underlättar ditt arbete och skapar en större trygghet för projektets fortsatta utveckling.

Gicon E+ ›

För energi- och miljömål, ekonomistyrning och en kvalitetsprodukt.

Systemvalsanalys ›

Säkerställer bästa lösningen utifrån de krav som finns på byggnaden.

Projektering som fungerar i praktiken

Vår kompetens inom projektering av både VVS samt el- och teletekniska system säkerställer att de lösningar vi föreslår är robusta och genomförbara. Allt följs upp kontinuerligt för att säkerställa att det vi rekommenderar även fungerar i praktiken.

Vi betraktar hela byggnaden som ett system där alla delar samspelar. Det innebär att vi alltid optimerar slutprodukten i sin helhet. Vi projekterar och upprättar förfrågningsunderlag riktade mot totalentreprenader för VVS, VA, El- och teleteknik, Styr och övervakning samt Transportsystem. För utförandeentreprenader och bygghandlingsprojektering handlar det framförallt om VVS och VA.

I projekteringsfasen erbjuder vi ett antal tjänster som tydliggör projektet och eliminerar risken för samordningsfel.

Projektering i 3D ›

Tekniska beskrivningar och ritningar, med hög detaljnivå.

3D-modellerna samordnas ›

Underlättar granskning och kommunikation mellan olika konsulter.

Praktisk och teoretisk samordnad funktionskontroll ›

Utförs i projekteringen och i slutet av produktionsskedet för att minimera risken för samordningsfel.

Projektering som fungerar i praktiken
Projektering

Projektering

Vi säkerställer ett framgångs­rikt program- eller systemskede.

Läs mer

Energi, miljö & inneklimat

Energi, miljö & inneklimat

Vi gör bl.a. energiberäkningar tack vare byggnadssimuleringar.

Läs mer

Installations­ledning

Installations­ledning

Vi tar ett helhetsgrepp och gör ditt arbete lite enklare.

Läs mer

Utbildning

Utbildning

Vår mission är att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Läs mer

Kontakta oss