Utbildning

Ett bra samarbete med universitet, högskolor och yrkeshögskolor samt deras studenter är något som vi ser som en självklarhet. Vi tycker det är väldigt värdefullt att få lära känna morgondagens medarbetare i branschen och erbjuder därför både intressanta examensarbeten men också praktik samt LIA. Vi deltar också i undervisningen i olika kurser hos flera lärosäten.

Högskole- och civilingenjörsutbildningen på Chalmers

Vi deltar i flertalet installationstekniska kurser i både högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna på Chalmers Tekniska Högskola. Vi har haft förmånen att få hjälpa till med civilingenjörsutbildningen på Chalmers inom installationsteknik sedan 1992.

En viktig del i utbildningen är att skapa en genuint djup och bred systemförståelse. I ett återkommande projekt, där vi deltar, lär sig teknologerna att ta fram relevanta krav som ska ställas för lokaler i exempelvis ett rumsfunktionsprogram. När kraven är definierade lär sig teknologerna att ta fram alternativa systemlösningar som klarar ställda krav men har olika påverkan på:

 • Energianvändning och miljöpåverkan
 • Utrymmesbehov i teknikrum, schakter och undertak
 • Flexibilitet för olika lokalanvändning
 • Investeringens storlek
 • etc.

När systemval är utförda redovisar teknologerna sina systemhandlingar för en ”beställargrupp” som kommer från företag i Göteborg. Efter justeringar inleder teknologerna en detaljprojektering av valda system för avlopp, vatten, kyla, värme, ventilation, styr- och övervakningsprinciper, brandkrav, fuktkrav etc. och utför en slutpresentation för beställargruppen. Redovisningen omfattar även samspelet mellan byggnadens konstruktioner och de tekniska systemen för att skapa energieffektiva system och undvika riskkonstruktioner ur fukt- och mögelsynpunkt.

Kvalificerad yrkeshögskola

Vi engagerar oss i flertalet av de utbildningar som regionens yrkeshögskolor erbjuder. Naturligtvis har vi kontinuerligt studenter hos oss som gör LIA eller examensarbete. Beroende på vilken utbildning och lärosäte studenten kommer från erbjuds olika upplägg för att passa studenten och dess utbildningsbakgrund så bra som möjligt.

Utöver detta håller vi även i hela kurser eller genomför mindre gästföreläsningar som ett delmoment i en kurs. Vi medverkar dessutom i ledningsgruppen på en av yrkeshögskolorna vilket ger en bra möjlighet att få vara med och skapa ett betydelsefullt innehåll i utbildningen.

Seminarier för arkitekter och byggherrar

Många delar i ett hus påverkar den totala energianvändningen. Med gränsöverskridande kunskap om klimatskalet, elsystem, klimatsystem och valet av t.ex. hyresgästens kontorsutrustning kan man på ett klokt sätt minska energianvändningen i mycket hög utsträckning utan att minska på fastighetens funktion eller krav. Vi håller seminarier med arkitekter och byggherrar där vi visar hur olika faktorer påverkar byggnaders energiprestanda.

 • Hur byggnaden bör placeras på tomten samt hur geometrin kan utformas med energi- och miljöperspektivet i åtanke
 • Vilken betydelse får lokala solpaneler eller lokala vindkraftverk på fastigheten?
 • Hur påverkar olika tekniska system, utrymmesbehov, ekonomi etc?
 • Hur påverkar verksamheten och hyresgästernas beteende den totala energiprestandan i en byggnad?

Internutbildning för bygg- och fastighetsbolag

Vi utbildar också i större energi- och miljöfrågor som rör hela byggnadsbestånd och skräddarsyr seminarier utifrån kundens önskemål, t.ex.

 • Om vi ska uppfylla EU:s klimatmål, vad behövs göras då?
 • Vilka energieffektiviseringar är lämpliga på existerande fastighetsbestånd för att klara kraven på minskning med 20% till 2020 och 50% till 2050?
 • Ett fastighetsbolags energi- och miljöpolicy är ofta fina och bra ord – men hur ska ett program se ut för att uppfylla policyn i realiteten? Blir fastighetsbeståndet 5% dyrare?

Vi skräddarsyr också utbildningspaket för internutbildningar med inriktning mot produktion, t.ex.

 • Upphandling av installatörer – att tänka på
 • Grundläggande systemförståelse av tekniska system
 • Hur ska en tidplan för installationerna se ut

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: